User Tools

Site Tools


hpc:sw:matlab_tah:howto2

MATLAB - TAH Licencia

Verzia Matlabu 2017a, všetky moduly.
Licencia umožňuje pre výpočet využiť 32 jadier.

Verzia Matlabu 2015b, všetky moduly.
Pre cluster výpočet je možné použiť MDCS Licenciu pre GRID, umožňuje pre výpočet využiť 256 jadier. V Licenci pre cluster computing nie sú žiadne moduly. Matlab GRID


X Server

X servery pre windows

MobaXterm

Pripojenie na grid MobaXterm

Session → SSH

server: login.hpc.uniza.sk

Matlab

spustenie matlab

matlab cesta : /apps/MATLAB_TAH/R2017a

spustenie matlab - TAH licencia

$ module load matlabtah

alebo pre verziu R2015b
$ module load matlabtah/R2015b

$ matlab &

konfiguracia grid clustra

V časti: ENVIROMEMENT → Parallel → Manage Cluster Profiles…

Add → Torque

Edit

nastavenie parametrov:

  • JobStoreLocation: /work/username/matlab

vasa cesta k matlab aplikaciam

  • Numworkers: 24

poziadavka na pocet worker procesov

  • ClusterMatlabRoot: /apps/MATLAB_TAH/R2017a
  • SubmitArguments: -q parallel -l nodes=2:ppn=12,pmem=1000mb,walltime=1:10:00 -m abe -M meno.priezvisko@uniza.sk

parametre pre torque, fronta parallel, 2 vypoctove nody s 12 jadrami, 1GB RAN na jadro, …

  • RshCommand: ssh

nastavenie default clustra

V časti: ENVIROMEMENT → Parallel → Set Default → TorgueProfile1

hpc/sw/matlab_tah/howto2.txt · Last modified: 2017/05/24 17:23 by lk